Proiectare

Project Management în Proiectare

 • studii de soluţie
 • studii tehnico – economice pentru stabilirea indicatorilor tehnico – economici
 • studii tehnice preliminare
 • studii de prefezabilitate şi fezabilitate
 • strategii de abordare a investiţiei (după caz pe secţiuni şi tronsoane), punere în funcţiune, inclusiv pentru activităţile ulterioare de mentenanță
 • deviz general, deviz pe obiecte și grafic de realizare a investiției
 • elaborarea bugetului, estimarea costului total al proiectului, aprecierea poziţiei financiare şi a declaraţiilor financiare ale proiectelor pe termen lung
 • analize cost beneficiu, analize de risc
 • revizuiri de Studii de Fezabilitate, inclusiv a indicatorilor economici aprobați prin Hotărâri de Guvern și a devizului general
 • participare la pregătirea documentațiilor de atribuire
 • Proiectul Tehnic Preliminar – părţi scrise (memorii tehnice, caiete de sarcini, descrieri de preţuri, liste cu cantităţi de lucrări, liste de echipamente şi utilaje, liste de dotări, grafice de execuţie, programe pe faze determinante etc.) şi părţi desenate (planuri, secţiuni, scheme etc.)
 • pregătirea, depunerea şi susţinerea documentaţiilor privind obţinerea tuturor Avizelor şi Acordurilor necesare execuţiei lucrărilor, inclusiv asistenţă şi consultanţă tehnică oferită Beneficiarului: pe perioada de depunere şi susţinere a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor, atât pentru faza de proiectare, cât şi pentru cea de execuţie, pe perioada desfăşurării eventualelor teste (de circulaţie, la diferite sisteme tehnologice sau sisteme de instalaţii aferente construcţiilor etc.), urmărirea remedierii neconformităţilor

Plan General

 • definirea vecinătăților terenurilor, sprijinirea dezvoltării urbane și a marilor proiecte de infrastructură prin colaborarea cu firme de inginerie, arhitectură și dezvoltatori urbani
 • elaborarea soluției finale prin parcurgerea pașilor premergători privind definirea opțiunii pentru tema primită, elaborarea planului de trasare, realizarea secțiunilor transversale și longitudinale și transpunerea tuturor celorlalte proiecte în sistemul de coordonate
 • soluții topografice și rezultate măsurabile, care vin în întâmpinarea unei cereri tot mai accentuate a persoanelor juridice / fizice pentru astfel de servicii, oferite atât prin rigoarea, seriozitatea și înaltul nivel de profesionalism al personalului specializat, câr și prin tehnologia modernă utilizată (pornind de la stații totale și ajungând la aparatură GPS/GNSS)
 • monitorizare în timp a diverselor construcţii, studiul deformaţiilor/tasărilor
 • lucrări de cadastru și intabulare, lucrări de topografie inginerească (trasee, ridicări topo, transmitere puncte de sprijin), rețele de sprijin, sisteme informatice geografice (SIG), identificarea coridoarelor de expropriere și studii topografice necesare realizării PUG, PUZ, PUD, DTAC. Aceste activități sunt realizate cu echipamente (stații totale și nivele) Leica și sisteme GPS/GNSS-RTK de dublă frecvență (L1/L2) Trimble, ce oferă o serie întreagă de detalii planimetrice și altimetrice necesare în proiectele de construcții, drumuri, rețele edilitare, curbe de nivel etc
 • echipe de teren coordonate de ingineri cu experienţă în domeniul măsurătorilor terestre
 • procesarea datelor realizată exclusiv de specialişti cu studii superioare, având cunoştinţe şi în domeniul bazelor de date

Ingineria transporturilor

 • Studii origine-destinaţie
 • Studii de circulaţie
 • Studii de trafic
 • Studii de marketing în transporturi
 • Reţele şi sisteme de transport în concordanţă cu cerinţele amenajării teritoriului şi exigenţele dezvoltării durabile
 • Proiectare şi coordonare sisteme de transport urban
 • Analiza tehnico-economică şi financiară a proiectelor de dezvoltare a sistemelor de transport
 • Grafice de circulaţie
 • Cererea de locuri de parcare
 • Cererea de transport

Infrastructură și Suprastructură căi de comunicație

 • proiectare pentru sisteme de cale de rulare din domeniul transportului urban subteran şi de suprafaţă (suprastructura căii de rulare de metrou și tramvai)
 • proiectare pentru drumuri, străzi, alei pietonale, spaţii verzi, împrejmuiri şi sistematizare verticală a suprafeţelor
 • proiectare pentru geometria în plan şi pe verticală a traseelor de metrou, de tramvai, drumuri, pasaje subterane sau supraterane, prin poziţionarea unui obiectiv în sistemul topografic de referinţă ales
 • verificarea execuţiei lucrărilor in concordanţă cu proiectul întocmit

Structuri

 • proiectare structura de rezistenţa aferentă construcţiilor subterane pentru infrastructura de transport public (statii si interstatii de metrou, tunele si galerii)
 • proiectare structura de rezistenţa pentru alte tipuri de construcţii publice subterane (parcaje, pasaje rutiere, pasaje pietonale, pasarele)
 • proiectare structura de rezistenţa pentru pentru construcţii civile, industriale şi social-administrative, categorii de importanță A/B/C/D
 • expertize pentru consolidare
 • analiză structurală
 • monitorizarea lucrărilor proiectate, aflate în execuţie

Geotehnică și Hidrologie

 • studii geotehnice şi hidrogeologice, expertize geotehnice
 • proiectarea lucrărilor de epuisment necesare creării condiţiilor de execuţie în uscat a structurilor imersate
 • proiectarea lucrărilor de consolidare şi readucere a terenului la starea iniţială, în vederea reabilitării masivului de pământ afectat de factori naturali sau antropici
 • proiectarea forajelor de mare adâncime pentru alimentarea cu apă potabilă a construcţiilor civile sau industriale
 • Documentații tehnice pentru impactul asupra mediului
 • Memoriu tehnic necesar emiterii acordului de mediu
 • Raportul la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului

Laborator de analize și încercări în construcții METROUL, autorizat I.S.C. grad II

Activități:

 • Investigaţii in situ
 • Analize de laborator – toată gama determinarilor fizico-mecanice
 • Interpretare date şi elaborare documentaţie

Utilaje:

 • Instalaţii semimecanice de foraj uscat
 • Instalaţie mecanică de foraj geotehnic
 • Comacchio – GEO-305 (Italia)
 • Penetrometru dinamic greu, tip Borros

Aparatură de laborator:

 • edometru tip PROTISA (Spania)
 • etuvă termoreglabilă TECNOTEST, model ES 100 IF
 • balanţă electronică PARTNER, clasa de precizie 0,01g
 • aparat de forfecare directă (tip IMEC)
 • cupe Cassagrande
 • materiale din ceramică şi sticlărie, necesare determinării indicilor fizici

Reţele edilitare

 • reţele de alimentare cu apă
 • reţele de canalizare
 • reţele de termoficare
 • reţele electrice de înaltă tensiune, medie tensiune și joasă tensiune
 • reţele de telecomunicaţii: telefonie, fibră optică etc

Automatizări si Telecomunicaţii

 • sisteme de automatizare trafic pentru transporturi feroviare subterane şi supraterane (inclusiv dispecerat control-trafic)
 • sisteme de informare dinamică a călătorilor în stații / mijloace de transport
 • sisteme de taxare automată
 • reţele de cabluri de fibră optică
 • instalaţii de telecomunicaţii radio, transmisii date / voce, TVCI
 • sisteme de detecţie noxe
 • sisteme de informare în infrastructura urbană subterană: condiții meteo, evenimente, grad de ocupare etc
 • sisteme de control acces
 • telecomunicaţii, fibră optică, TVCI
 • sisteme de protecţie / detecţie incendii şi efracţie
 • reţele informatice
 • alte sisteme de automatizări

Arhitectură și Urbanism

 • documentații de urbanism pentru:
 • Plan Urbanistic Zonal
 • Plan Urbanistic de Detaliu
 • Documentație Tehnică de obținere a Autorizației de Construcție
 • proiectare arhitecturală pentru amenajări interioare şi exterioare, finisaje şi compartimentări aferente infrastructurii de transport public urban subteran (staţii de metrou) cu spaţii publice (peron, vestibule), respectiv spaţii tehnice şi tehnologice (pentru oprire şi exploatare)
 • proiectare arhitecturală pentru amenajări interioare şi exterioare, finisaje şi compartimentări aferente lucrărilor de infrastructură urbană subterană (parcaje, pasaje rutiere, pasaje pietonale, pasarele)
 • proiectare arhitecturală pentru amenajări interioare şi exterioare, finisaje şi compartimentări aferente constructucţiilor civile şi industriale, social- administrative (clădiri de birouri, spații medicale și de învățământ etc.)

Instalaţii Complexe

A. Sisteme şi instalații electrice

 • sisteme de alimentare cu energie electrică de medie tensiune: circuite primare (celule, fideri), circuite secundare (protecţie, automatizări, control, comandă)
 • sisteme de telemecanică energetică-SCADA-automatizare şi control/comandă şi BMS
 • sisteme de tracţiune electrică în curent continuu, circuite primare-celule, fideri, circuite secundare (protecţie, automatizări, control, comandă), fir aerian, şina a 3-a
 • instalaţii electrice de alimentare şi distribuţie de joasă tensiune (tablouri protecţie, trasee cabluri, automatizări, comenzi, protectii, control)
 • instalaţii electrice de forţă aferente sistemelor electromecanice pentru spaţii tehnice şi spaţii publice, tehnologice
 • sisteme şi instalaţii de iluminat normal şi de siguranţă pentru spaţii tehnice şi spaţii publice, prize
 • instalaţii de electrosecuritate-prize de împământare, alte protecții
 • instalaţii de protecție catodică împotriva electrocoroziunii

B. Sisteme şi instalaţii de termoventilaţie şi aer condiţionat

 • Instalaţii şi centrale termice
 • Centrale de tratare a aerului
 • Instalaţii de climatizare de precizie pentru echipamente IT
 • Sisteme şi instalaţii de termoventilatie și aer conditionat
 • Instalaţii de răcire / încălzire cu ventilo-convectoare
 • Instalaţii de evacuare a noxelor, fumului şi a gazelor (fierbinţi sau reci)

C. Sisteme şi instalaţii tehnico sanitare interioare şi exterioare:

 • Alimentare cu apă
 • Canalizare ape pluviale şi uzate
 • Staţii de pompare ape uzate
 • Hidrofoare
 • Instalaţii de stingere a incendiilor
 • Staţii de tratare, epurare și pompare a apelor uzate şi de infiltraţii
 • Staţii de spălare

D. Sisteme și instalații de protecție civilă

 • Sisteme şi instalaţii de protecţie civilă electromecanice.

E. Sisteme şi instalaţii electromecanice:

 • Transport local de călători (lifturi, elevatoare, escalatoare, platforme)
 • Instalaţii de tragere
 • Instalaţii de ridicare