Asistență tehnică & Supervizare lucrări

Asistenţă tehnică & Supervizare lucrări

 • supravegherea şi monitorizarea execuţiei lucrărilor prin diriginți specializați pentru multe domenii de activitate (construcţii civile, industriale şi agricole, construcţii edilitare şi de gospodărie comunală, drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu, căi ferate, metrou, tramvai, instalaţii aferente construcţiilor categorii de importanţă A/B/C/D și toate tipurile de reţele)
 • supravegherea şi monitorizarea achiziției materialelor aprovizonate de contractanții Bneficiarului, cu avizarea prealabilă a documentațiilor tehnice aferente acestora pentru conformitatea cu cerințele de proiectare
 • supravegherea şi monitorizarea activităţii constructorilor cu privire la asigurarea calităţii şi a siguranţei în execuţie şi exploatare, a conformităţii cu specificaţiile tehnice din contract, încadrarea în graficul de execuţie
 • supravegherea şi monitorizarea producătorilor / furnizorilor pentru respectarea specificaţiilor tehnice pe perioada de producţie / fabricaţie, instalare, testare şi punere în funcțiune a echipamentelor, utilajelor, sistemelor tehnologice şi sistemelor de instalaţii aferente construcţiilor, materialului rulant, sistemului de siguranţă a circulaţiei, sistemului de taxare, sistemului de alimentare cu energie electrică, sistemelor de automatizare şi curenţi slabi etc
 • supravegherea şi monitorizarea în funcţionare pe perioada de întreţinere ulterioară terminării lucrărilor a echipamentelor, utilajelor, mijloacelor de transport de suprafață sau în subteran
 • conceperea unor programe pentru informarea publicului asupra proiectului, perfomanţelor în funcţionare, restricţiilor temporare de trafic etc
 • asistenţă şi consultanţă tehnică oferită Beneficiarului în vederea informării publice şi pentru menţinerea aprobării publice cu privire la proiect
 • evidența gestionării bugetului alocat implementării proiectelor şi asigurarea evidenței contabile, estimarea costului total al proiectului, atestarea/certificarea/confirmarea tuturor plăţilor efectuate conform verificării prin diriginții de șantier sau prin observaţiilor primite de la Beneficiar
 • supravegherea şi monitorizarea lucrărilor şi identificarea oricărui conflict din punct de vedere al graficului de execuţie (întârzieri) sau al coordonării lucrărilor (interfaţa cu alte specialități sau pachete de lucrări); recomandarea măsurilor pentru a elimina sau diminua problemele şi implementarea măsurilor necesare cu aprobarea Beneficiarului
 • coordonarea continuă cu deținătorii de rețele și autorităţile locale
 • urmărirea şi monitorizarea lucrărilor obligatorii de mentenaţă efectuate de contractori pentru diferite părţi ale Proiectului: sisteme, elemente de construcţii, echipamente, utilaje etc., în perioada de service/întreţinere. Verificarea şi analiza rezultatului acestor lucrări, comunicarea Beneficiarului a tuturor neconformităţilor şi defectelor pentru diferitele părţi ale Proiectului şi definirea limitelor de responsabilitate ale Contractorilor
 • urmărirea lucărilor pe perioada de garanție a acestora, inclusiv monitorizarea eventualelor neconformități / defecte, anunțarea lor și urmărirea remedierii acestora
 • participare la pregătirea cărţii tehnice a construcţiei, inclusiv documentaţia as-built, a manualelor de administrare/operare/mentenanţă
 • transferul de know-how către Beneficiar în vederea pregătirii școlarizării personalului Beneficiarului – elaborarea modulelor de pregătire considerate necesare pentru personalul Beneficiarului, în activităţile de operare, întreţinere şi reparaţie a diferitelor sisteme, echipamente şi utilaje procurate de la diferiţi furnizori și realizate de diferiţi contractori
 • organizarea Recepției la terminarea lucrărilor și Recepției finale, cu întocmirea Rapoartelor proprii aferente